Tuyển dụng

  ※ Dưới đây là các thành viên chính thức của công ty JDK . Chúng tôi nghiêm cấm mọi mạo nhận là thành viên công ty dưới mọi hình thức.

  Mr. Jang Jung An

  CEO

  Mr. LEE YONG DUK

  DIRECTOR

  Mr. SHIN DONG SEOK

  DIRECTOR

  MR. PARK BYUNG KWON

  DIRECTOR

  MR. KIM HYEONG JUN

  TAEKWONDO GENERAL MANAGER

  MR. KIM CHAN WOO

  TEAM MANAGER

  MR. THANH

  MANAGER

  MR. DŨNG

  MANAGER

  MR. HIỆU

  SALE DEPT

  Ms. PHƯƠNG ANH

  MANAGEMENT DEPT

  MS. Vân

  SALE DEPT

  MR. HINH

  SALE DEPT

  ms. tuyết

  ACCOUNTING DEPT

  1
  Bạn cần hỗ trợ?