Tour miền Bắc

※ Dưới đây là các thành viên chính thức của công ty JDK . Chúng tôi nghiêm cấm mọi mạo nhận là thành viên công ty dưới mọi hình thức.

Mr. Jang Jung An

CEO

Mr. LEE YONG DUK

DIRECTOR

Mr. SHIN DONG SEOK

DIRECTOR

MR. PARK BYUNG KWON

DIRECTOR

MR. KIM HYEONG JUN

TAEKWONDO GENERAL MANAGER

MR. KIM CHAN WOO

TEAM MANAGER

MR. THANH

MANAGER

MR. DŨNG

MANAGER

MR. HIỆU

SALE DEPT

Ms. PHƯƠNG ANH

MANAGEMENT DEPT

MS. Vân

SALE DEPT

MR. HINH

SALE DEPT

ms. tuyết

ACCOUNTING DEPT

1
Bạn cần hỗ trợ?